Jongeren en Tweede Kamer sluiten verdrag
Duurzaamheid in het onderwijs
Naar het verdrag

Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs

Ondertekend door 40 jongerenorganisaties en een meerderheid van de Tweede Kamer

WIJ,
Jongerenorganisaties en politieke partijen,

CONSTATEREN
Dat duurzaamheid in het onderwijs een basisvoorwaarde is om succesvol te kunnen werken aan een leefbare planeet en een groene economie voor nu, later, hier en daar.

Duurzame ontwikkeling is een oplossingsrichting om de grote uitdagingen van 21e eeuw het hoofd te kunnen bieden. Die uitdagingen liggen in de samenhang van ecologische, economische en sociale dimensies. De ambitie is het realiseren van een groene economie en een leefbare planeet. Om daar voor de lange termijn ook echt werk van te kunnen maken is het belangrijk dat mensen kennis en vaardigheden ontwikkelen om de context van de uitdagingen te begrijpen en daar vanuit hun werk en maatschappelijke rol vorm en inhoud aan te kunnen geven. Het onderwijs zal daarin een cruciale rol vervullen.

Internationaal is de periode 2005-2015 de Decade for Education on Sustainable Development. UNESCO heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. In Duitsland is men er in 2012 in geslaagd om dit te vertalen naar een partij-overstijgend politiek verdrag over hoe men dit in een internationale context wil aanpakken.

De Nederlandse economie behoort tot de top van kenniseconomieën in de wereld. Om deze toppositie te behouden is het absoluut noodzakelijk om de aansluiting tussen onderwijs en de vraag in de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Door de focus op haar topsectoren kan Nederland zich blijven onderscheiden. Goed opgeleid human capital is hierbij van groot belang.
Duurzame ontwikkeling in het onderwijs is daarom een essentieel thema. Bijna 80% van de werkgevers vraagt hier expliciet om, en meer dan 36 jongerenorganisaties vragen om actie. Duurzaamheid in het onderwijs kan gebruikt worden als een kwaliteitsverbeterend instrument, waarbinnen systeemdenken, interdisciplinair samenwerken, vakkennis en 21st century skills centraal staan.

Nederland profileert zich als een land dat internationaal georiënteerd is. Een heldere visie op de toekomst, met een belangrijke rol voor human capital binnen de topsectoren, is daarbij noodzakelijk. De integratie van duurzaamheid in het gehele onderwijs, van peuter tot post-doc, is een voorwaarde om in samenhang met die visie werk te maken van een groene economie en een leefbare planeet.

EN VERZOEKEN
De Minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om met een voorstel te komen naar de Kamer hoe duurzame ontwikkeling op integrale wijze in het Nederlandse onderwijs te stimuleren, gebruik makend van de reeds aanwezige kennis binnen de onderwijssector, relevante netwerken en in het buitenland. Daarbij dient een voorstel gericht te zijn op de ontwikkeling van een structureel ondersteuningskader en niet op regelgeving.

De jongeren vertegenwoordigd door:

Van SGP Jongeren tot Jonge Humanisten

jos

De werkgevers vertegenwoordigd door:

Van Greenpeace tot Gasterra

werkgevers duurzaamheid

De politieke partijen die het verdrag met de jongeren tekenden en wie (nog) niet.

 

Dus VVD (sympathiek maar nee), PvdA namens de fractie getekend door Tanja Jadnajansing, D66 door Paul van Meenen, CDA niet (sympathiek maar nee), SP door Eric Smaling, PVV niet, ChristenUnie door Carla Dik-Faber, SGP niet (wellicht bij een motie wel, maar doen niet aan verdragen buiten de kamer zelf), Groenlinks door Jesse Klaver, Partij voor de Dieren door Esther Ouwehand, 50plus door Henk Krol, 50plus niet (Norbert Klein zal wel met de motie meestemmen).

Dat maakt het zetelaantal minimaal (voor de motie die uit het verdrag volgt) 78! En dat is een Kamermeerderheid!

Missie geslaagd!

Nu zorgen dat die motie wordt ingediend. (motie aangenomen 2015)

Update april 2017, VVD neemt duurzaam onderwijs op in eerste onderwijsparagraaf verkiezingsprogramma, maar tekent verdrag nog altijd niet

Update mei 2017, onderzoek gedaan, plan gemaakt, bijzondere procedure geweest, Pilot Regio Utrecht bezig.

Update september 2017, Onderwijscommissie wil dossier duurzaam onderwijs overnemen van I&M, VVD werkt nog niet mee.

Achtergronden en voorgeschiedenis van het verdrag

In mei 2011 riep toenmalig staatssecretaris Joop Atsma (CDA) jongeren op om mee te denken over duurzaamheid. Groene Generatie NL was al bezig met het opzetten van een campagne over meer duurzaamheid in het onderwijs.

Samen met de toenmalige VN jongerenvertegenwoordigers Lisette Meddens en Gabe van Wijk reageerden we met een campagne op Atsma's oproep.

 

 

In november 2011 vragen meer dan <30 jongerenorganisaties de Tweede Kamer om duurzame educatie op de agenda te zetten. In dezelfde maand werd de campagne "een groene generatie vraagt om duurzame educatie gelanceerd.

Dat leidde in december 2011 tot de eerste Kamervragen over de Groene Generatie campagne, gesteld door toenmalig CDA-Kamerlid Marieke van der Werf.

Een klein jaar later registreerde de petitie de eerste 5000 ondertekenaars.

nov 2012 - onderzoek toont potentiële kamermeerheid voor duurzaam onderwijs aan
dec 2012 - onderzoek: regeerakkoord slaat geen brug tussen duurzaamheid en onderwijs
mrt 2013 - onderzoek: 8 verhalen van duurzame docenten op de middelbare school
nov 2013 - landelijk werkgeversonderzoek: Driekwart werkgevers wil structureel meer aandacht voor
duurzaamheid in het onderwijs
mrt 2014 - eerste partijen willen mee doen aan een verdrag tussen jongeren en kamerleden
sep 2014 - kamermeerderheid bereikt voor verdrag
okt 2014 - tekenen verdrag jongeren en kamerleden


In mei 2015 voert Het Groene Brein in opdracht van vier ministeries (EZ, OCW, I&M en BUZA) een onderzoek uit naar de stand van zaken in Nederland. Link

In april 2016 wordt er een bijzonder procedure in de Kamer houden over het verdrag en de mogelijke praktische invulling. Link

In mei 2017 wordt de Cooperatie Leren voor Morgen opgericht, waar de ideeën van de jongeren - in de woorden de staatssecretaris (Sharon Dijkstra I&M) - een plek moeten krijgen.

In september 2017 - na de verkiezingen, waarbij de Kamermeerderheid is kwijtgeraakt - verschuift het dossier in de Kamer van het ministerie van I&M naar het onderwijsministerie. Wordt vervolgd

Groene Generatie NL richt in 2018 The Sustainability Games op om het competentie gap voor duurzame ontwikkeling in de praktijk in kaart te brengen

Het actieve team en mensen die zeer belangrijk zijn geweest voor de totstandkoming van het verdrag

Ties Mouwen, VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

Mart Lubben, Voorzitter Studenten voor Morgen

Simone Ketelaar, PR Studenten voor Morgen

Niels Hazekamp, Voorzitter JMA

Iris Becx en Jasper Witte, PR NJR

Sybren Bosch, Voormalig voorzitter Studenten voor Morgen

Thijs Struijk, Founder en coördinator Groene Generatie NL

 

Wie zijn nog meer belangrijk geweest

De vele jongerenorganisaties die ons vanaf het begin mandaat hebben gegeven

Ralien Bekkers, VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

Lisa Olsthorn, Voormalig voorzitter Studenten voor Morgen

Lisette Meddens, voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

Gabe van Wijk, voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

Walter Faaij, medewerker Groene Generatie NL

Dieteke Tamminga, Voormalig secretaris Studenten voor Morgen

Antoine Heideveld, de duurzaam onderwijs guru en nu directeur van Het Groene Brein

Marijn Hendriks, medewerker Groene Generatie NL

Dylan Alling, Patrick Dorrestein en Kok Korpershoek die voor nop campagneteksten en beeld hebben ontwikkeld.

De 5000 stemmers van de petitie

De funders uit de crowd (waaronder 26 onderwijsinstellingen)

De politieke partijen die vrijwel allemaal tijd hebben gemaakt om met ons in gesprek te gaan.

En iedereen die duurzaamheid in het onderwijs een zetje geeft...