BussemakerOp de foto de minister van onderwijs, die het zojuist met de Tweede Kamer gesloten verdrag in ontvangst neemt (persbericht). Scroll om meer over het verdrag en de ondertekenaars te lezen.

Oktober 2014: Jongeren, werkgevers, maatschappelijke organisaties (bekijk) en de Tweede Kamer willen stimulans voor aansluiting onderwijs en groene economie.

Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs

 

WIJ,
Jongerenorganisaties en politieke partijen,

CONSTATEREN
Dat duurzaamheid in het onderwijs een basisvoorwaarde is om succesvol te kunnen werken aan een leefbare planeet en een groene economie voor nu, later, hier en daar.

Duurzame ontwikkeling is een oplossingsrichting om de grote uitdagingen van 21e eeuw het hoofd te kunnen bieden. Die uitdagingen liggen in de samenhang van ecologische, economische en sociale dimensies. De ambitie is het realiseren van een groene economie en een leefbare planeet. Om daar voor de lange termijn ook echt werk van te kunnen maken is het belangrijk dat mensen kennis en vaardigheden ontwikkelen om de context van de uitdagingen te begrijpen en daar vanuit hun werk en maatschappelijke rol vorm en inhoud aan te kunnen geven. Het onderwijs zal daarin een cruciale rol vervullen.

Internationaal is de periode 2005-2015 de Decade for Education on Sustainable Development. UNESCO heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. In Duitsland is men er in 2012 in geslaagd om dit te vertalen naar een partij-overstijgend politiek verdrag over hoe men dit in een internationale context wil aanpakken.

De Nederlandse economie behoort tot de top van kenniseconomieën in de wereld. Om deze toppositie te behouden is het absoluut noodzakelijk om de aansluiting tussen onderwijs en de vraag in de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Door de focus op haar topsectoren kan Nederland zich blijven onderscheiden. Goed opgeleid human capital is hierbij van groot belang.
Duurzame ontwikkeling in het onderwijs is daarom een essentieel thema. Bijna 80% van de werkgevers vraagt hier expliciet om, en meer dan 36 jongerenorganisaties vragen om actie. Duurzaamheid in het onderwijs kan gebruikt worden als een kwaliteitsverbeterend instrument, waarbinnen systeemdenken, interdisciplinair samenwerken, vakkennis en 21st century skills centraal staan.

Nederland profileert zich als een land dat internationaal georiënteerd is. Een heldere visie op de toekomst, met een belangrijke rol voor human capital binnen de topsectoren, is daarbij noodzakelijk. De integratie van duurzaamheid in het gehele onderwijs, van peuter tot post-doc, is een voorwaarde om in samenhang met die visie werk te maken van een groene economie en een leefbare planeet.

EN VERZOEKEN
De Minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om met een voorstel te komen naar de Kamer hoe duurzame ontwikkeling op integrale wijze in het Nederlandse onderwijs te stimuleren, gebruik makend van de reeds aanwezige kennis binnen de onderwijssector, relevante netwerken en in het buitenland. Daarbij dient een voorstel gericht te zijn op de ontwikkeling van een structureel ondersteuningskader en niet op regelgeving.

De jongeren vertegenwoordigd door:

 

jos

De politieke partijen die het verdrag met de jongeren tekenden en wie (nog) niet.

ondertekend

Dus VVD (sympathiek maar nee), PvdA namens de fractie getekend door Tanja Jadnajansing, D66 door Paul van Meenen, CDA niet (sympathiek maar nee), SP door Eric Smaling, PVV niet, ChristenUnie door Carla Dik-Faber, SGP niet (wellicht bij een motie wel, maar doen niet aan verdragen buiten de kamer zelf), Groenlinks door Jesse Klaver, Partij voor de Dieren door Esther Ouwehand, 50plus door Henk Krol, 50plus niet (Norbert Klein zal wel met de motie meestemmen).

Dat maakt het zetelaantal minimaal (voor de motie die uit het verdrag volgt) 78! En dat is een Kamermeerderheid!

Missie geslaagd!

Nu zorgen dat die motie wordt ingediend.

Volg twitter (#doday) en facebook (http://facebook.com/groenegeneratie) om up-to-date te blijven.

 

 

Heb jij ideeën hoe een ondersteuningskader vanuit de overheid eruit moet zien?

Je kunt dan hier je suggesties doorgeven: Suggestiesformulier

Op de facebookpagina hebben we ook een speciaal topic over (eerste bericht) en we horen graag hoe jij denkt dat duurzaamheid in het onderwijs gestimuleerd kan worden. Anders, mail ons via info@groenegeneratie.nl.

"We zullen een samenleving moeten creëren waarin we bij onze besluiten een verantwoorde afweging maken tussen economische, ecologische en maatschappelijke aspecten (People-Planet-Profit). Dat betekent de transitie naar een circulaire economie voor de huidige en volgende generaties. Duurzaamheid is daarmee een integraal onderdeel van onze samenleving. Om daar te komen zijn bewustwording en begrip essentieel. En dat begint bij duurzaamheid onderdeel maken van het onderwijs".

- Feike Sijbesma,Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM

“Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk item. Bewustwording speelt in onze optiek een essentiële rol. Onze doelgroep is en heeft de toekomst in handen.”

- Docent biologie Markland College Zevenbergen

"Naast de noodzaak en de urgentie om mondiale uitdagingen als klimaat verandering en duurzame ontwikkeling aan te pakken, zien wij deze aanpak ook als een belangrijke innovatie agenda, waarbij Nederland met haar kenniseconomie in een uitstekende positie verkeert om deze bedreigingen om te zetten in kansen voor duurzame sociaaleconomische groei. Het verder integreren van duurzaamheid in alle lagen van ons onderwijs is hierbij de basis voor onze toekomst waarbij de huidige jeugd bij uitstek gevormd kan worden om deze kansen mede vorm te geven en te leiden".

- Harry Verhaar, Head of Global Public & Government Affairs Philips

“Met alles wat er op ons pad kwam legden we een link naar duurzaamheid. Mijn motivatie om zelf mee te doen komt voort uit respect voor de schepping en de niet onbeperkte energiebronnen die we hebben.”

- Hoofdconciërge Nordwin College Heerenveen

"Zonder duurzaamheid is het op planeet aarde geen leven. Het gaat er om jongeren zelf te laten nadenken over duurzaamheid zowel in als buiten het onderwijs. De relatie mens - natuur staat centraal staat bij het schoolvak aardrijkskunde. Kennis over die relatie is cruciaal voor de wereldburgers van nu en morgen".

- Joop van der Schee, hoogleraar geografie voor educatie, Universiteit Utrecht

"Een duurzame mindset is een essentiële eigenschap voor de werknemer van de toekomst. Daar ligt een belangrijke taak voor het onderwijs, om die mindset op alle niveaus te stimuleren en te voeden met kennis."

– Maurits Groen, directeur MGMC & oprichter WakaWaka

Interface werkt sinds 1994 aan duurzaamheid en heeft de zakelijke relevantie ervaren. Dankzij duurzaamheid hebben wij meer dan 450 miljoen bespaard en zijn we minder afhankelijk van de fluctuerende prijzen en beschikbaarheid van ruwe grondstoffen, doordat we nu al 49% gerecyclede grondstoffen en bio-based materialen toepassen. Mensen die in staat zijn werkelijk een verschil te maken en geleerd hebben om buiten de bestaande kaders te denken, hebben wij niet alleen als Interface nodig, maar ook als land om zo een circulaire en inclusieve economie te creëren.

- Rob Boogaard, President & CEO Interface EMEA

“Een groene economie vraagt om een compleet ander economisch en sociaal systeem; een systeem waarin een ander waardenbegrip heerst, en een lange-termijn visie op de samenleving. Het gaat over leven en werken in co-existentie. Dat begrip begint bij het onderwijs. Het is belangrijk aan kinderen uit te leggen dat alles met elkaar verbonden is. Een simpel voorbeeld: als je niet in verbondenheid leeft met drie miljard arme mensen, dan komen die drie miljard mensen naar jou toe en wordt je ook arm.”

– Tex Gunning, geïnterviewd als Executive Committee AkzoNobel, momenteel CEO TNT Express

“De Rabobank financiert de Nederlandse economie. Bedrijven die geen rekening houden met duurzaamheid gaan de boot missen. En ondernemingen die de boot missen vormen een risico als het gaat om financiering. [...] Voor Rabobank is het relevant dat economen duurzaamheid beter gaan snappen.”

– Bas Ruter, directeur duurzaamheid Rabobank Nederland (Bron: Duurzaambedrijfsleven.nl)

Het vedrag wordt ondersteund door de volgende organisaties

 

support

Achtergronden en voorgeschiedenis van het verdrag

In mei 2011 riep toenmalig staatssecretaris Joop Atsma (CDA) jongeren op om mee te denken over duurzaamheid. Groene Generatie NL was al bezig met het opzetten van een campagne over meer duurzaamheid in het onderwijs.

Samen met de toenmalige VN jongerenvertegenwoordigers Lisette Meddens en Gabe van Wijk reageerden we met een campagne op Atsma's oproep.

 

 

In november 2011 vragen meer dan 30 jongerenorganisaties de Tweede Kamer om duurzame educatie op de agenda te zetten. In dezelfde maand werd de campagne "een groene generatie vraagt om duurzame educatie gelanceerd.

Dat leidde in december 2011 tot de eerste Kamervragen over de Groene Generatie campagne, gesteld door toenmalig CDA-Kamerlid Marieke van der Werf.

Een klein jaar later registreerde de petitie de eerste 5000 ondertekenaars.

nov 2012 - onderzoek toont potentiële kamermeerheid voor duurzaam onderwijs aan
dec 2012 - onderzoek: regeerakkoord slaat geen brug tussen duurzaamheid en onderwijs
mrt 2013 - onderzoek: 8 verhalen van duurzame docenten op de middelbare school
nov 2013 - landelijk werkgeversonderzoek: Driekwart werkgevers wil structureel meer aandacht voor
duurzaamheid in het onderwijs
mrt 2014 - eerste partijen willen mee doen aan een verdrag tussen jongeren en kamerleden
sep 2014 - kamermeerderheid bereikt voor verdrag
okt 2014 - tekenen verdrag jongeren en kamerleden

Het actieve team en mensen die zeer belangrijk zijn geweest voor de totstandkoming van het verdrag

Ties Mouwen, VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

Mart Lubben, Voorzitter Studenten voor Morgen

Simone Ketelaar, PR Studenten voor Morgen

Niels Hazekamp, Voorzitter JMA

Iris Becx en Jasper Witte, PR NJR

Sybren Bosch, Voormalig voorzitter Studenten voor Morgen

Thijs Struijk, Founder en coördinator Groene Generatie NL

 

Wie zijn nog meer belangrijk geweest

De vele jongerenorganisaties die ons vanaf het begin mandaat hebben gegeven

Ralien Bekkers, VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

Lisa Olsthorn, Voormalig voorzitter Studenten voor Morgen

Lisette Meddens, voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

Gabe van Wijk, voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

Walter Faaij, medewerker Groene Generatie NL

Dieteke Tamminga, Voormalig secretaris Studenten voor Morgen

Antoine Heideveld, de duurzaam onderwijs guru en nu directeur van Het Groene Brein

Marijn Hendriks, medewerker Groene Generatie NL

Dylan Alling, Patrick Dorrestein en Kok Korpershoek die voor nop campagneteksten en beeld hebben ontwikkeld.

De 5000 stemmers van de petitie

De funders uit de crowd (waaronder 26 onderwijsinstellingen)

De politieke partijen die vrijwel allemaal tijd hebben gemaakt om met ons in gesprek te gaan.

En iedereen die duurzaamheid in het onderwijs een zetje geeft...